Pracownia RTG
Zapoznaj się z zasadami funkcjonowania pracowni.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej

SZCZEPANIAK STOMATOLOGIA

lek. dentysta Paweł Szczepaniak

43-100 Tychy, ul. Stefana Batorego 68

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  1. uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:
  • Zezwolenie na stosowanie aparatu rtg firmy SOREDEX typu MINRAY DC wydał Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Decyzją o numerze 142/2021 z dnia 09.04.2021 roku,
  • Zezwolenie na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej wydał Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Decyzją o numerze 141/2021 wydaną dnia 09.04.2021 roku.
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego. Zezwolenie na uruchomienie Pracowni Rentgenowskiej wydał Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Decyzją o numerze 141/2021 wydaną dnia 09.04.2021 roku.

Dla jednostki została wydana zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.

( dokumentacja w trakcie przygotowywania )

-2-

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dozymetrycznych środowiska pracy pozwalających stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W pracowni rtg przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rentgenowskich:

  • Dnia 26.04.2018 roku aparat rtg firmy SOREDEX typu MINRAY DC
  • Dnia 04.03.2021 roku aparat rtg firmy SOREDEX typu X-Mind Trium 3D

Podczas pomiarów potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności znajdujące się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.